Perspectief nodig voor ‘verloren generatie’ 138.000 jongvolwassenen

Oproep aan gemeenten: Laat kwetsbare jongvolwassenen niet in de kou staan en maak werk van het perspectiefpact!

De economie trekt aan. Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat de werkgelegenheid blijft stijgen. Dat is goed nieuws voor veel werkzoekenden. Een deel van hen loopt echter het risico blijvend buitenspel te staan. Uit onderzoek door KBA Nijmegen (Onderzoek Perspectief_23-plus) uit maart 2016 blijkt dat ca. 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar structureel op achterstand staan. Ze hebben geen werk en volgen ook geen opleiding.

Zij hebben geen, onvoldoende of een (achteraf) verkeerde beroepsopleiding genoten.  Zij ervaren belemmeringen in de persoonlijke situatie, hebben soms schulden, hebben negatieve ervaringen met werk en opleiding, en missen vaak ook zelfvertrouwen en een netwerk om uit deze situatie te komen.

Doemscenario: een leven lang ‘baantje in-baantje uit’, ‘uitkering in-uitkering uit’. Het gevaar van te weinig aandacht voor deze groep is evident: beperkte maatschappelijke participatie en een relatief grote kans op uiteindelijk toch een beroep op de sociale zekerheid.

Cedris, ABU, OVAL, NRTO en MBO Raad willen zich maximaal inspannen om deze doelgroep alsnog richting een meer duurzame arbeidsparticipatie te krijgen. Zij willen deze jongvolwassenen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken én perspectief bieden.

Werk én scholing zijn nodig

MBO Raad en NRTO zijn initiatiefnemers van het Perspectiefpact. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en Hans Hillen, voorzitter NRTO: “Met de uitzendbranche en het bedrijfsleven hebben we partners ‘aan boord’ die dit idee verder kunnen brengen. Soms is het handig dat een school of opleidingsinstituut het voortouw neemt, soms een uitzendorganisatie of een reïntegratiebedrijf. Maar altijd in het besef dat werk en scholing nodig zijn om deze groep jongvolwassenen een nieuw perspectief te bieden.”

Ingrediënten voor een effectieve aanpak:

  • scherpe focus op de doelgroep;
  • persoonlijke en intensieve begeleiding;
  • zorgen voor basisinkomen;
  • regionale invulling.

Lees verder ‘Wat is het Perspectiefpact?’

Uit het ROA rapport: Werkloosheid daalt, maar voor velen blijven de lonen gelijk

De positieve economische groei van de afgelopen jaren zorgde voor een daling van de werkloosheid, en dit voor alle leeftijdscategorieën. Daarbij werd de sterkste werkloosheidsdaling geobserveerd voor jongeren. Met gemiddeld 8,4% in het 3de kwartaal van 2017 is de jeugdwerkloosheid nog steeds hoger dan die van de andere leeftijdscategorieën. Vooral laagopgeleiden hebben vaker met werkloosheid […]

MBO Raad onderschrijft gezamenlijk manifest ‘minder zelfredzame’ jongeren

De MBO Raad, gemeenten, het rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben tijdens de Jongvolwassenen-top op 27 november gezamenlijk afgesproken om minder zelfredzame jongeren beter te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding. Zij onderschreven het manifest ‘Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder […]

Intiatiefnemers: